Verbetering rijprestaties leidt tot 4% brandstofbesparing

Op basis van meer dan 1 miljoen gereden kilometers voor 13 pilots bij verschillende klanten is samen met een universitair stagiair onderzocht in welke mate het brandstofverbruik afnam in relatie tot de rijprestatieverbetering. Uit de eerste resultaten is geconcludeerd dat een verbetering van de rijprestatie van 5% tot 10%, door de NEXTdriver rijgedragcoaching, leidt tot een brandstofbesparing van 3% à 4%. Daarnaast is vastgesteld dat met name het toerental, uitrollen en het cruise control gebruik een grote impact hebben op het brandstofverbruik.

Aanpak

In de afgelopen maanden heeft NEXTdriver voor verschillende klanten pilots uitgevoerd. In de pilot werd onderzocht wat de verbetering in rijprestatie kan zijn door de rijstijl coaching, wat het brandstofverbruik was en de betrokkenheid van de chauffeurs met de coaching. Om het effect van rijprestatieverbetering op het brandstofverbruik te bepalen was het belangrijk dat andere omgevingscondities die een effect hebben op het brandstofverbruik en het rijgedrag zoveel mogelijk gelijk bleven. Zo was de periode van een pilot niet langer dan 3 maanden om de effecten van seizoenen en temperatuur zoveel mogelijk uit te bannen. De chauffeurs reden op vaste (type) wagens en deden gedurende de pilot ook zoveel als mogelijk hetzelfde type werk.

Tijdens de pilots is zo’n 1.2 miljoen kilometer aan data gelogd om de correlatie tussen rijprestatie en brandstofverbruik te onderzoeken. Deze datapunten komen van de boordcomputers die al in de voertuigen zitten. Door de koppelingen die NEXTdriver met de belangrijkste boordcomputer leveranciers heeft, kunnen vrijwel alle voertuigen meedoen.

In de eerste maand van een pilot werd alleen data gelogd en kregen de chauffeurs nog geen feedback op hun rijgedrag en werden ze nog niet gecoacht. Deze eerste maand was dus de baseline. In de tweede en derde maand kregen de chauffeurs feedback op het gehanteerde rijgedrag en werden zij actief gecoacht. Door deze coaching op de juiste momenten te doen, met specifieke inhoudelijke kennis en ervaring en op een constructieve manier leidt dit tot gedragsverandering en rijgedragverbetering.


Fysieke relatie tussen rijgedrag en brandstofverbruik

De rijprestatie van de chauffeurs wordt vastgelegd in rijgedragscores. Deze rijgedragscores hebben allemaal een fysieke relatie met het brandstofverbruik. Zo is er een score voor stationair draaien. Wanneer de motor onnodig aanstaat, verspil je 2 à 3 liter per uur aan brandstof. Een hoge score voor stationair draaien betekent dus een lager brandstofverbruik.

Ook is er een score voor te hard rijden. Wanneer je 85 km/u rijdt in plaats van 80 km/u verbruik je al 3% meer. Rij je 90 km/u dan verbruik je al 6.5% meer dan bij 80 km/u. Een hoge score voor snelheid in de NEXTdriver applicatie betekent dus een lager brandstofverbruik.

Zo is er ook een score voor cruise control gebruik. Bij het gebruik van cruise control of adaptive cruise control zijn er weinig snelheidswisselingen en dat betekent een lager brandstofverbruik, soms wel 5% tot 10% lager. Een hoge score voor cruise control, betekent dus wederom een lager brandstofverbruik.

Een voorbeeld van de scores in de NEXTdriver applicatie
Een voorbeeld van de scores in de NEXTdriver applicatie

Er is een score voor uitrollen. Bij het uitrollen geldt dat er nagenoeg geen brandstof in de motor wordt ingespoten. Dus ook hier geldt dat hoe vaker men uitrolt, hoe hoger de score en hoe lager het brandstofverbruik. Voor de score voor toerental wordt er gekeken naar de tijd dat er met te hoge toerentallen wordt gereden. Veel hoge toeren leiden tot een hoog brandstofverbruik. Een hoge score voor toerental geeft dus minder brandstofverbruik.

Tot slot is er een score voor remmen. Hoe meer men (hard) remt, hoe meer al die massa weer op gang gebracht moet worden. Dat leidt tot meer verbruik. Een hoge score voor remmen leidt dus tot een lager verbruik.

De configuratie van de rijgedrag scores op basis van de datapunten, die uit de boordcomputer komen, is heel belangrijk. Dit moet op de juiste manier zijn ingesteld om zinnige feedback te geven over de rijprestaties van de chauffeurs. Voordat er met de coaching wordt gestart controleert NEXTdriver deze configuratie zodat de juiste feedback teruggekoppeld wordt aan de chauffeur.

Resultaten en conclusies

Al deze scores geven gecombineerd een gemiddelde weekscore die de chauffeurs iedere week ontvangen en die door de, externe of interne, coaches worden gebruikt om de chauffeurs te helpen en te coachen.

Voor deze scores is er gekeken naar de correlatie van de rijstijl met het brandstofverbruik.

De gemiddelde rijgedrag verbetering voor alle 13 pilots was 12%, met een minimale verbetering van 4% en een maximale verbetering van 29%

De gemiddelde reductie van het brandstofverbruik voor alle pilots was 4%. Dit varieerde van een vermindering van het brandstofverbruik van 2.5% tot een vermindering van boven de 8%. Door de relatie tussen de verbetering van rijprestatie en de brandstofvermindering te analyseren, kon worden vastgesteld dat een verbetering van 5% tot 10% op de rijprestatie leidde tot een vermindering van brandstof van 3% tot 4%. Daarbij werd geconcludeerd dat wanneer zowel de score voor het cruise control gebruik als de score voor het uitrollen verbeterde, de besparing van brandstof nog hoger was.

Ook is vastgesteld dat met name het toerental, uitrollen en het cruise control gebruik een grote impact hadden op het brandstofverbruik. Brandstofverspilling tijdens stationair draaien is door het continu bewust houden van de chauffeurs ook goed terug te dringen.


De conclusies in relatie tot de NEXTdriver rijgedragcoaching

Wanneer je als transportonderneming met NEXTdriver start, stellen we gezamenlijk een doelstelling op voor de rijprestatieverbetering die we door middel van de rijgedrag coaching willen behalen en structureel vasthouden. De minimale doelstelling is vaak een verbetering van 5% ten opzichte van de situatie voordat er met NEXTdriver werd gecoacht. De voortgang ten opzichte van deze nulmeting is onderdeel van ons online dashboard in het Management Portal. Samen met enkele andere Key Performance Indicators heeft de klant op ieder moment inzicht in hoe de vloot ervoor staat en wat het effect van de NEXTdriver rijgedragcoaching is.

Wanneer naar het gemiddelde brandstofverbruik wordt gekeken is het soms lastig om de besparing ten gevolge van de rijprestatieverbetering in absolute zin te zien, omdat er naast rijgedrag ook andere zaken invloed hebben op het brandstofverbruik. Zo hebben ook de verkeersdrukte, de temperatuur, type voertuig, locatie en de lading invloed op het brandstofverbruik.

Echter, op basis van de bovenstaande conclusies uit ons gezamenlijk onderzoek kunnen we stellen dat met een minimale rijprestatieverbetering van 5% ten opzichte van de baseline de brandstofbesparing door deze rijgedrag verbetering tenminste 3% is. Vanwege de fysieke relatie tussen de rijgedrag scores en het brandstofverbruik is het zeker te stellen dat een rijprestatieverbetering door onze specifieke coaching direct leidt tot een brandstofbesparing. Door ons onderzoek en de analyses met een stagair van een welbekende Nederlandse technische universiteit weten we nu ook wat de brandstofbesparing in absolute zin is en dus hoeveel geld de klant alleen al op brandstof met NEXTdriver bespaart zonder te kijken naar andere factoren zoals een verbeterde verkeersveiligheid en deelname, minder onderhoud aan het materiaal en meer tevredenheid bij de chauffeurs!


Ook starten met 4% brandstof besparen, nu bijdragen aan het milieu, de eigen chauffeurs ontwikkelen, professionaliseren en nog beter aan het eigen bedrijf binden? Neem contact met ons op om te meten en te onderzoeken hoe NEXTdriver jouw transportbedrijf klaar maakt voor een duurzame toekomst.


0 weergaven