Eerste resultaten van onze enquête: Op het gebied van rijgedragverbetering is nog genoeg te winnen

Samenvatting: Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt dat iedere transportonderneming het monitoren en verbeteren van rijgedrag van de chauffeurs belangrijk vindt als onderdeel van de bedrijfsvoering en voor kostenbesparingen. Ook vinden de meeste transportondernemingen dat er nog meer aandacht aan rijgedrag kan worden besteed binnen de transportsector. De terugkoppeling van het rijgedrag naar chauffeurs is veelal onderdeel van het bedrijfsproces, maar lijkt niet altijd heel effectief. Slechts de helft van de chauffeurs lijken actief met hun rijgedrag bezig te zijn, waarbij de chauffeurs die wekelijks terugkoppeling krijgen het meest actief zijn. Grotere transportondernemingen (meer dan 30 voertuigen) schatten in dat regelmatige terugkoppeling niet haalbaar is vanwege de hoeveelheid werk en tijd dat het de onderneming kost. Hier is dus nog wat te winnen voor een efficiëntere bedrijfsvoering en voor kostenbesparing.


Wilt u ook mee doen aan ons onderzoek? Vul dan ons online vragenformuliertje in. Het zijn maar een paar vragen, dus u bent binnen 1 minuut klaar: https://copilot.airstrip.firmhouse.com/default/onderzoekje


Er zijn op dit moment 18 transportondernemingen die ons online vragenformulier hebben ingevuld. Deze transportondernemingen zijn gevestigd door het hele land en variëren in type transport, zoals containervervoer, koeltransport, vervoer voor kas- en tuinbouw en vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook variëren ze in nationaal en internationaal transport.


Onderstaande tabel geeft de grootte aan van de verschillende transportondernemingen die het vragenformulier hebben ingevuld.


Al deze ondernemingen maken gebruik van een telematica- of fleet-management-oplossing, waarbij een boordcomputer is geïnstalleerd in de voertuigen en de positie en voertuigdata worden verstuurd naar een (cloud) platform. De transportonderneming kan deze data vervolgens online inzien. Zo kan de transportonderneming direct de posities zien van de vloot. Zulke data kan gebruikt worden voor operationele, tactische en strategische beslissingen binnen de bedrijfsvoering.

De meeste transportondernemingen maken gebruik van een van de grotere telematica-providers, en een aantal gebruikt oplossingen van kleinere providers. De verdeling was als volgt:Op 3 ondernemingen na, gaven alle transportondernemingen aan dat zij de telematica-data ook gebruiken om het rijgedrag van chauffeurs te monitoren. Veel ondernemingen, inclusief de resterende 3, gaven aan rijgedrag redelijk tot heel belangrijk te vinden.


De volgende tabel laat zien hoeveel waarde transportondernemingen hechten het monitoren van rijgedrag.Het merendeel van de transportondernemingen gaf dus aan het monitoren van rijgedrag heel belangrijk te vinden voor hun bedrijfsvoering. Geen van de transportondernemingen vond rijgedrag niet belangrijk. Er werd geen samenhang gevonden tussen de grootte van de transportonderneming, en het belang dat de onderneming aan het monitoren van rijgedrag hecht.


De frequentie van terugkoppeling van het rijgedrag aan de chauffeur varieerde sterk per transportonderneming. De volgende tabel laat zien hoe vaak chauffeurs terugkoppeling krijgen, per transportonderneming.De meeste transportondernemingen geven dus 1 keer per maand terugkoppeling aan de chauffeur over hun rijgedrag. Alle transportondernemingen die wekelijks terugkoppeling geven, waren kleine transportondernemingen met minder dan 30 voertuigen. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de extra tijd die een grote transportonderneming kwijt is aan terugkoppeling bij een groot aantal chauffeurs.


Vanuit de literatuur (o.a. Alvero, Bucklin & Austin, 2001) is bekend dat een hogere frequentie van terugkoppeling leidt tot meer verbetering in het gedrag. Daarmee zou 1 keer per week de meest effectieve frequentie zijn van de hier genoemde frequenties.


Op de vraag hoeveel procent van de chauffeurs van de gehele vloot actief bezig is met zijn/haar rijgedrag en het verbeteren van de rijprestatie varieerden de antwoorden van 25% tot 100%. Voor alle transportondernemingen bij elkaar is, volgens deze transportondernemingen, gemiddeld iets meer dan de helft (53%) van de chauffeurs actief bezig met het verbeteren van rijgedrag. Bedrijven die wekelijks terugkoppeling geven, gaven relatief gezien het hoogste percentage voor het aantal chauffeurs dat actief bezig met rijgedrag en het verbeteren hiervan.


Tot slot werd de vraag gesteld of er binnen de transportsector voldoende aandacht is voor het verbeteren van rijgedrag, en voor het belang daarvan voor de bedrijfsvoering en kostenbesparingen. Van de deelnemende transportondernemingen geeft maar 35% aan dat er binnen de transportsector voldoende aandacht is voor rijgedrag. 65% geeft aan dat er meer aandacht aan rijgedrag kan worden besteed. Hier lijkt dus nog wel wat te winnen. In tegenstelling tot veel nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals elektrische voertuigen en voertuigen op waterstof, is het verbeteren van rijgedrag ook een laagdrempelige ingreep waarmee vandaag al begonnen kan worden.

39 weergaven